Forretningsbetingelser

Reimer Legal er et interessentskab oprettet i henhold til dansk lovgivning.

Advokater i Reimer Legal er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og medlemmer af Advokatsamfundet. Advokaterne er underlagt Advokatsamfundets advokatetiske regler. Advokatsamfundets advokatetiske regler findes på www.advokatsamfundet.dk.

Reimer Legal er desuden medlem af brancheorganisationen Danske Advokater. 

Reimer Legals forretningsbetingelser gælder for enhver opgave, som Reimer Legal påtager sig, medmindre andet skriftligt er aftalt.

Reimer Legal og klienten aftaler for hver opgave omfanget af den juridiske rådgivning, klienten og eventuelt andres medvirken og ydelser samt tidsfrister i forbindelse med opgaven.

Reimer Legal er undergivet reglerne i hvidvaskloven og skal derfor indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienten efter reglerne i denne lov. Reimer Legal anser klientens afgivelse af identitetsoplysninger som et samtykke til, at Reimer Legal i nødvendigt omfang kan videregive disse til andre rådgivere og finansielle institutioner mv. til brug for disses opfyldelse af hvidvaskloven.

Forud for en opgave undersøger Reimer Legal i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler, om der foreligger en interessekonflikt.

Reimer Legal fastsætter honoraret efter en samlet vurdering, hvori følgende elementer bl.a. indgår: Arbejdets omfang og tidsforbrug, herunder om opgaven har nødvendiggjort arbejde uden for normal arbejdstid, den interesse opgaven repræsenterer for klienten, værdien som Reimer Legals rådgivning har tilført, det med opgaven forbundne ansvar, opgavens kompleksitet, graden af specialistviden og det opnåede resultat.

Reimer Legal orienterer klienten om honorarberegningen eller giver klienten et overslag over det forventede honorar. Hvis det viser sig, at opgaven er større end forudsat i overslaget, orienterer Reimer Legal hurtigst muligt klienten om, at honoraret må forventes at overstige overslaget og hvis muligt om det reviderede overslag.

Honoraret tillægges moms, medmindre der gælder særlige undtagelser i henhold til gældende lovgivning.

Reimer Legal fakturerer honorar kvartalsvist bagud eller efter afslutningen af den enkelte sag. Betalingsbetingelserne er 8 dage fra fakturadato, hvorefter der kan beregnes morarenter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Reimer Legal forvalter alle klientmidler efter Advokatsamfundets regler for klientkonti (Klientkontovedtægten). Alle klientmidler indsættes på klientkonti hos vores bankforbindelse, og tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

Reimer Legal har Danske Bank som hovedbankforbindelse. Medmindre andet aftales, vil betroede midler blive indsat på Reimer Legals klientkonto i Danske Bank. 

Klientmidler er i henhold til lov om en indskyder- og investorgarantiordning omfattet af det generelle loft for dækning på EUR 100.000 i tilfælde af, at pengeinstituttet måtte blive nødlidende. Beløbsgrænsen beregnes pr. klient pr. pengeinstitut, og klientens eventuelle andre indeståender i samme pengeinstitut medregnes i opgørelsen. Reimer Legal hæfter ikke for et eventuelt tab af klientmidler, såfremt det benyttede pengeinstitut måtte blive nødlidende.

Klienten betaler ud over honoraret opgaverelaterede udgifter, fx gebyrer, retsafgifter, rimelige rejse- og opholdsudgifter, forplejning, større kopierings- og forsendelsesudgifter. Sådanne udgifter vil altid være specificeret. Reimer Legal oplyser klienten om de forventede udgifter og forbeholder sig ret til at anmode om forudbetaling.

Reimer Legal og dets partnere er erstatningsansvarlige i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Ansvaret er dog begrænset til et beløb på maksimalt DKK 10.000.000 pr. opgave.

Reimer Legal og dets partnere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder drifts- eller tidstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, omdømme mv.

Reimer Legal og dets partnere hæfter ikke for eventuelle fejl begået af eksterne rådgivere, som Reimer Legal har henvist klienten til, ligesom Reimer Legal og dets partnere ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Reimer Legal efter aftale med klienten har overladt dele af opgaveløsningen til.

Reimer Legal har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Reimer Legals ansvarsforsikring og garanti er tegnet hos HDI Gerling Forsiking, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 København Ø.

Reimer Legal er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af eller om klienten fortroligt. Reimer Legal har sikkerhedsprocedurer for håndtering af alt fortroligt materiale.

Reimer Legal er undergivet særlige regler i overensstemmelse med gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

Klienten får de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale, som Reimer Legal leverer til klienten i forbindelse med opgaven, men Reimer Legal har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet. Materialet må kun anvendes af klienten i forbindelse med den konkrete opgave og må ikke stilles til rådighed for andre uden forudgående skriftligt samtykke fra Reimer Legal.

Reimer Legal opbevarer alle dokumenter og sagsakter på arkiv i mindst fem år fra opgavens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres i forbindelse med opgavens afslutning medmindre andet aftales.

Reimer Legal er berettiget til at bruge en klientopgave som reference i markedsføringsmæssig sammenhæng, når den er afsluttet og offentlig kendt.

Reimer Legal er underlagt de advokatetiske regler og Advokatsamfundets almindelige regler om klager. Klienten kan indbringe klager over Reimer Legals rådgivning og det beregnede salær for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, e-mail klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk, telefon 3396 9798.

Reimer Legals rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister skal søges bilagt ved mediation, hvis Reimer Legal og klienten er enige om dette. Danske Mediatoradvokater anmodes om at udpege en mediator. Hvis der ikke er enighed om at søge tvisten bilagt ved mediation, eller hvis en påbegyndt mediation afsluttes, uden at tvisten er bilagt, kan tvisten indbringes for Retten i Lyngby som 1. instans.

 

Reimer Legal Advokatfirma

Næsseslottet

Dronninggårds Allé 136

2840 Holte

CVR nr. 36671602